İzleyiciler

25 Mayıs 2008 Pazar

OKS TÜRKÇE deneme

1.“Kadar” sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır?
a)Arkadaşım gelinceye kadar bekleyelim.
b)Anlattıklarınızdan orayı görmüş kadar oldum.
c)İki saate kadar işimizi bitiririz
d)Ne kadar çok konuşuyorsun.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a) Terliyken soğuk bir şey içme.
b) Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı.
c) Önerilerimizi soğuk karşılayacağını sanmıyordum.
d) Soğuk sütten yoğurt yapılmaz.

3. Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız
- - - - - yalnızlık nedir - - - - - .
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur?
a. renklenecek – bilmeyeceksiniz
b.güzelleşecek - öğreneceksiniz.
c. değişecek – anlayacaksınız
d. büyüyecek – göreceksiniz.


4. 1- Karanlık basmadan yola çıktılar.
2- Çocuk yedi yaşına basmadan okula başladı.
3- Ayağı acıdığı için rahat basamıyor.
4- Çimlere basmadan çiçekleri sulamalısın.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “basmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
a) 1 ve 3
b) 1 ve 4
c) 2 ve 3
d) 3 ve 4


5. İkileme oluşturan bazı kalıplaşmış sözlerin yerleri değiştirilemez. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
a) Olayı yarım yamalak anlattı.
b) Ufaklı irili bütün kavunları sattı.
c) Her şey ayan beyan gözümüzün önünde gerçekleşti.
d) Okulunu ite kaka bitirdi.


6. (1) Çalışan insanın dinlenmesi gerekir. (2) Çok çalışan iyi dinlenir. (3) Çünkü yorgun ve dinlenme ihtiyacı olan bir adam, hiçbir yararlı iş üretemez. (4) Uykusuz geçirdiğimiz bir geceden sonra, beynimizin neredeyse çalışmayı reddettiği o korkunç sabahları hepimiz biliriz. Paragrafın bütünlüğüne uymayan cümle hangisidir?
a)1
b)2
c)3
d)4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma“ vardır?
a) Arkadaşım çok güçlüydü.
b) Ulaşımda, ses hızını aşan teknolojiler geliştirildi
c) Bir fıkra anlattı ki güle güle öldük.
d) Deniz sabah saatlerinde çarşaf gibiydi.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
a) Eski konaklar insanlara daha çekici geliyor.
b) Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım.
c) Yeşile özlem duyan herkes şehirden kaçıyor.
d) Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel görünüyor.


9. Bu kadar düzenli ve disiplinli çalışmadan sonra, yarışmada birinci olması hiç de sürpriz değildi. Parçadaki “neden - sonuç” ilişkisi dikkate alındığında, “neden” olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilinçli ve planlı hazırlıklar
b) Önceki örnek yarışmalar
c) Başkalarının yaptığı katkılar
d) Çalışmalardan duyulan mutluluklar

10.( 1) Bazı insanları memnun etmek pek kolay değildir. (2) Kırk yıl sırtında taşısan ve bir kerecik “yoruldum” desen, kırk yıllık emekler unutulur. (3) Ancak herkes de böyle olmayabilir. (4) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırını sayanlar da vardır. (5) Bu nedenle bir insanın davranışını herkese genellemek doğru değildir. (6) Demek ki, insanlar üç aşağı beş yukarı, benzer anlayıştadır. Bu paragraftaki hangi cümle, anlam yönünden diğerleriyle çelişmektedir?
a)2
b)4
c)5
d)6

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok, bilineni vurgulama amacı vardır?
a) Sınava katılmaktan niçin vazgeçtiniz?
b) Arkadaşına söz verdiğin kitabı aldın mı?
c) Yüzmeye daha dün gitmediniz mi?
d) Davet ederse düğününe gider misin?

12. “Bu dünyaya etme bulma dünyası demişler.” Bu söz, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur?
a) Elbette kötülük eden cezasını bulur.
b) Atalar ne demişse hep yerinde demişler.
c) Öyle olmasaydı kötülükler artmaya devam ederdi.
d) Nedense başkalarının cezasını hep ben çekiyorum.

13. Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlar kitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insanları öyle yaratır. Onun içindir ki özgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenmedikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. - - - - -.
Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir?
a) Bu nedenle düşünce daha hızlı gelişmiştir.
b) Ama bilmezler ki kitaplara düşmanlık, insanlara düşmanlıktır.
c) Çünkü insanlar hoşlanmadıkları şeylere ilgi duymazlar.
d) Böylelerinin okumadıkları kitap, bilmedikleri düşünce sistemi yoktur.
14. Eskiden olduğu gibi, bundan sonra da Türkçeye yeni sözcükler katılacaktır. Ancak bu sözcükler ya mutlaka halkın sesini ve zevkini yansıtan sözcükler olmalı ya da birbirine çok yakışan iki sözcüğün kaynaşmasından doğmalıdır. Bu parçada, Türkçenin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır?
a) Sözcüklerin ulusal nitelik taşıması
b) Sözcük sayısının artırılması
c) Başka dillerden sözcükler alınması
d) Eski sözcüklerin güncelleştirilmesi


15. Ruşen Eşref, bir yandan çeşitli okullardaki öğretmenlik görevine devam ediyor; bir yandan da artık birinci plana aldığı gazeteciliği sürdürüyordu. Parçaya göre, Ruşen Eşref’le ilgili çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim işiyle uğraşmıştır.
b) Gazeteciliğe çok önem vermiştir.
c) İki mesleği birlikte sürdürmüştür.
d) Daha önceleri gazetecilik yapmıştır.


16. Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar; ince rüzgârla dağılan ezan seslerinden sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür.
Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
a) Öyküleyici
b) Betimsel
c) Açıklamalı
d) Karşılaştırmalı


17. Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır. Çünkü zemin gevşektir. Bu parçada, vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önemli eserlerde kaliteli malzeme kullanmak gerekir
b)Önemli işler bazı zararları göze almayı gerektirir.
c) Bir eserin kalıcılığı mükemmel olmasına bağlıdır
d) Her iş öncelikle sağlam bir temele dayanmalıdır.

18. Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık, ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır.
Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özgür davranma
b) Kurallara uyma
c) Estetik kaygısı taşıma
d) Geleneklerden yararlanma


19. Bir güvercin kanadında okşuyorum
Göklerin maviliğini,
Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime,
Ağaçların yeşilliği.
Bulutların ipek gölgesi
Çocukların yüzünde ışıldıyor.
(Cahit Sıtkı Tarancı)
Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğanın önemi
b) Çocuk sevgisi
c) Yaşama sevinci
d) Özgürlük isteği

20. Bir ulusu geçmişten geleceğe taşıyan en önemli öğe konuştuğu dilidir. Dil sayesinde toplumun geçmişteki değerleri, düşünceleri ve yaşantıları günümüze, günümüzden de geleceğe taşınır. Bu böylece sürer gider. Bu parçada, dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
a) Toplumsal düzeni koruması
b) İnsanlar arasındaki dayanışmayı artırması
c) Toplumun düzenli değişmesine yardımcı olması
d) Kültürün devamını sağlaması

21. Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendinden hareket eder. Onun için “ben” sözünü çok kullanır. Denemeci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tereddütlü hedefler göstermeye çalışır. Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
a) Yazarın kişisel duygu ve düşünceleri ağır basar
b) Geçmişte kazanılmış bilgiler üzerine kuruludur
c) Kanıtlamaktan çok anlatmak isteyen bir çabanın ürünüdür.
d) Ortaya konulan görüşler kesin değildir.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Bilgi yarışmasında bizim okulda dereceye girdi.
b) Toplantı da öğretmenler odasında yapılacak.
c) Havuzda yüzerken de dikkatli olmalıyız.
d) Üniversite eğitimini yurt dışında mı yaptı?

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki cümleye rica anlamı vermiştir?
a) Bu akşam bize gelecek misiniz?
b) Mavi gömleğimi ütüler misin?
c) Ondan böyle bir davranış bekler miydin?
d) Haberleri her zaman dinler misin?

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta (koşula) bağlıdır?
a) Zamanında geleceğim diyorsun ama geç kalıyorsun.
b) Çalışıyorsun ama bu tempoyla zamanında bitiremezsin.
c) Günlerdir aradı ama bir türlü izine rastlamadı
d) Sinemaya giderim ama sen de gelirsen

25. Bazı ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neden yapıldığını göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir ad tamlaması değildir?
a) Pirinç pilavı
b) Pamuk ipliği
c) Bal kabağı
d) Domates salatası

Hiç yorum yok: